VEDTÆGTER FOR BÅDELAUG HAVNESTAD

 

§ 1 - Navn
(1.1) Bådelaugets navn er "Bådelaug Havnestad". Hjemstedet er Københavns Kommune. Bådelaug Havnestads bådpladser er beliggende ved FH-huset på Islands Brygge.

 

§ 2 - Formål
(2.1) Bådelaug Havnestads formål er at etablere og vedligeholde bådpladser ved Islands Brygge at varetage medlemmernes interesser at fremme godt kammeratligt sammenhold at fremme sejlsport og godt sømandskab samt at varetage drøftelser med Københavns Havn og offentlige myndigheder. Efter bestyrelsens skøn kan Bådelaug Havnestad være medlem af foreninger eller landsorganisationer.

 

§ 3 - Generelle betingelser for medlemskab/ventelisteoptagelse
(3.1) Fortrinsret til en bådplads hos Bådelaug Havnestad er beboere, som har folkeregisteradresse i Grundejerforeningen Havnestad. Personer på byttelisten går forud for personer på den interne venteliste.

(3.2) Bådelaug Havnestad anvender digital digital cpr-validering af medlemmerne. Ansøgere om medlemsskab skal valideres for at kunne blive optaget som medlem af bådelauget og nuværende medlemmer skal valideres i forbindelse med bytte og salg.

(3.3) Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes inden for Grundejerforeningen Havnestad, vil personer, som har folkeregisteradresse og som enten er ejer eller lejer af lejlighed i Københavns Kommune have mulighed for at erhverve en plads hos Bådelaug Havnestad på en ekstern venteliste.
(3.4) Ansøgere, der er ekskluderet fra andre Søsportsklubber eller er i restance til sådanne, kan ikke optages som medlemmer.
(3.5) Der må max. være tilknyttet 1 bådplads til en lejlighed/husstand. Leje af et værelse udgør ikke en husstand.

 

§ 4 - Optagelsesprocedure
(4.1) Optagelse i bådelauget sker ved henvendelse til administrator, hvorefter et optagelsesskema og vedtægter vil blive sendt til ansøgeren. Når skemaet er sendt retur til administrator i korrekt udfyldt stand, vil bestyrelsen tage stilling til, om personen kan optages på ventelisten, og ud fra hvilke kriterier vedkommende indplaceres på ventelisten. Sker en sådan godkendelse, skal ansøger indbetale ventelistegebyret, hvorefter vedkommende er aktiv på ventelisten.

(4.2) Som medlem af bådelauget forpligter du dig til at være et aktivt medlem. Det vil sige, at du er forpligtet til at deltage i den årlige arbejdsdag, og du er endvidere forpligtet til at deltage eller lade dig repræsentere ved fuldmagt på generalforsamlingen. Dette er for at sikre at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Bådelauget er ikke interesseret i at optage medlemmer, der ikke ønsker at yde til fællesskabet og det vil derfor ved gentagne udeblivelser kunne danne grundlag for eksklusion.

(4.3) Såfremt et medlem ikke møder op – eller lader sig repræsentere ved fuldmagt – til en lovligt varslet generalforsamling, vil bådelauget sanktionere medlemmet et gebyr på 1000 kr. for manglende deltagelse. Dette for at kompensere bådelauget for de ekstra omkostninger som en ekstraordinær generalforsamling koster. Der var på den ekstraordinære GF enighed om, at forslaget skulle forstås således, at såfremt et medlem ikke møder op, eller ikke lader sig repræsentere.

 

§ 5 - Venteliste
(5.1) På byttelisten kan indtegnes medlemmer af bådelauget, der ønsker en anden plads.

(5.2) Den interne og eksterne venteliste for optagelse som medlem af bådelauget sker efter princippet "først til mølle”.

(5.3) Indtegnede på byttelisten går forud for ventelisterne ved tildeling af en ledig bådplads.

(5.4) Såfremt der er ledige bådpladser og ingen på venteliste, kan bestyrelsen dispensere herfor, dog maksimalt for et år ad gangen.

 

§ 6 - Pladstildeling
(6.1) Bestyrelsen tildeler hvert medlem en bådplads.

(6.2) Tildeling af bådpladser sker primært efter anciennitet på intern venteliste. Sekundært efter anciennitet på den eksterne venteliste. Ved tildeling af bådplads vil der samtidig blive taget hensyn til bådstørrelse, dybgang m.v.

(6.3) Senest 1. juni i året efter tildeling skal medlemmet have en båd beliggende på den tildelte bådplads. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for tidsfristen.

(6.4) En bådpladsejer, der får tildelt en ny plads i henhold til den interne venteliste, vil blive opkrævet et gebyr, hvis størrelse årligt vedtages på foreningens ordinære generalforsamling.

 

§ 7 - Rådighed over bådplads
(7.1) Når et medlem har fået tildelt bådplads, kan dette medlem disponere over bådpladsen. Bådelauget afviser både i marinaen, der har karakter af pontoner/tømmerflåder, og derudover må medlemmer kun anvende bådpladsen til den båd der er anmeldt overfor bestyrelsen, og som er registreret som købt af bådpladsejeren. Medlemmet skal, for at beholde sin ret til bådplads, betale fuld pladsleje, selv om pladsen ikke benyttes. Såfremt medlemmet ikke har benyttet bådpladsen i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, kan medlemmet ekskluderes og bestyrelsen kan disponere over bådpladsen.

(7.2) Et medlem skal senest den 1. juni hvert år have sin båd beliggende ved medlemmets tildelte bådplads, medmindre der er givet dispensation fra bestyrelsen.

(7.3) Alle både liggende på bådpladserne skal være båd ansvarsforsikret og være forsynet med årsmærke der er synligt fra broen og i øvrigt overholde gældende lovgivning. Medlemmerne skal efter anmodning fra administrator dokumentere, at deres båd er dækket af en ansvarsforsikring. Administrator tjekker hver år 1. maj, at alle har en bådforsikring på båden, og at denne er betalt. Sker dette ikke inden den udstedte frist, fremsendes op til tre rykkere med hver 14 dages varsel, hvorefter man vil blive straksekskluderet og bådpladsen solgt til ny ejer. Rykkergebyr fastsættes af bestyrelse og administrator.

(7.4) Bådpladser må kun benyttes af medlemmer og må ikke benyttes erhvervsmæssigt. Bådpladser kan ikke overdrages, sælges, fremlejes eller udlånes til andre, ligesom bådpladser ikke kan byttes mellem medlemmer indbyrdes. I helt særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfor for så vidt angår fremleje, udlån og bytte. I tilfælde af et medlems død, kan bådplads (venteliste position) overdrages til livsarving eller ægtefælle, såfremt denne på tidspunktet for overdragelsen opfylder betingelserne i § 3 og havde fælles husstand med afdøde.

(7.5) Der må ikke ligge husbåde i Bådelaug Havnestad og både på pladserne må ikke bruges til beboelse.

(7.6) Der skal forefindes brandslukningsudstyr i alle både. Efter ønske fra bestyrelsen skal bådejer kunne fremvise brandslukningsudstyr.

(7.7) Bådelaug Havnestad benytter både egne ordensregler og ordensreglerne for Københavns Havn.

(7.8) Ved ønske om fast montering på broerne, af eksempelvis stiger, vandslanger, fendere og anden kantbeskyttelse, skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Generelt ønsker Bådelaug Havnestad dog at begrænse dette.

(7.9) En bådpladsejer kan til bestyrelsen anmelde at vedkommendes båd overgår til ejerskab (med op til 4). Der skal altid være et medlem af bådelauget som er den formelle indehaver af pladskontrakten. Denne funktion som pladsindehaver kan overføres til et andet medlem af lauget, forudsat at denne person har været medlem af bådelauget i mindst fem år. Bestyrelsen kan til enhver tid bede ejerne af en fællesejet båd om at dokumentere og sandsynliggøre at ejerskabet ikke er pro forma og bestyrelsen kan afgøre hvorvidt ejerskabsreglerne er opfyldte, og derfor ikke kan indgå i overførelse af pladskontrakten. En sådan afgørelse kan begæres behandlet på den næstfølgende generalforsamling i overensstemmelser med reglerne for eksklusion.

 

§ 8 - Kontingent og indskud
(8.1) Medlemmer betaler kontingent og indskud som fastsat af generalforsamlingen.

(8.2) Medlemmer betaler indskud ved optagelse og kontingent for perioden fra og med optagelsesdato indtil næste kontingentopkrævning.

(8.3) Såfremt dette ikke er indbetalt senest 4 uger efter tilbuddet om bådpladser modtaget, fortabes retten til pladsen.

(8.4) De årlige kontingentopkrævninger udsendes ved udgangen af april måned for perioden 1/5-30/4. Kontingentet skal være betalt den 1. maj.

(8.5) Hvis et medlem er i kontingentrestance, skal bestyrelsen skriftligt fastsætte en 14 dages frist til indbetaling af kontingentrestancen. Såfremt betaling ikke er sket inden for fristen, kan bestyrelsen uden yderligere varselekskludere medlemmet. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til Bådelaug Havnestad.

 

§ 9 - Udmeldelse
(9.1) Udmeldelse skal ske skriftlig, med 2 måneders varsel til bestyrelsen.Ved udmeldelse af foreningen betaler den fraflyttende bådpladsindehaver etgebyr, hvis størrelse årligt vedtages på foreningens ordinære generalforsamling.

(9.2) Ved udmeldelse betaler det udmeldte medlem kontingent indtil det nye medlems optagelsesdato.

 

§ 10 - Eksklusion
(10.1) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, eksempelvis ved overtrædelse af lovgivning, vedtægter, ordensreglementer eller bestyrelsens anvisninger, eller hvis der i øvrigt udvises utilbørlig opførsel eller medlemmet skønnes belastende for Bådelaug Havnestads omdømme.

(10.2) Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Et medlem, der ønskesekskluderet, skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter for bestyrelsen og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer).

(10.3) Såfremt et ekskluderet medlem ikke har fjernet sin båd fra Bådelaug Havnestads område senest 2 måneder efter eksklusionen er endeligt vedtaget, kan bestyrelsen lade båden fjerne for det ekskluderede medlems regning og risiko.

 

§ 11 - Hæftelse og formue
(11.1) Medlemmer hæfter ikke for Bådelaug Havnestads forpligtelser, idet Bådelaug Havnestad alene hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tidværende formue.Medlemmer har ikke krav på en andel i Bådelaug Havnestads formue ved udmeldelse, eksklusion eller ved opløsning.

 

§ 12 - Ordinær generalforsamling
(12.1) Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Bådelaug Havnestads anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts

(12.2) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Godkendelse af budget for regnskabsåret.
5. Fastsættelse af kontingent/indskud
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse (og eventuelle suppleanter)
8. Valg af administrator
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

(12.3) Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

(12.4) Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen ved afstemninger, der ifølge vedtægterne kræver kvalificeret flertal.Dirigenten bestemmer afstemnings måden. Ethvert stemmeberettiget medlem kan dog kræve skriftlig afstemning. Der skal føres referat over generalforsamlingen og dennes beslutninger. Referatet skal tiltrædes af dirigenten og distribueres til medlemmerne.

(12.5) Hver bådplads afgiver en stemme. Et medlem kan kun afgive stemme ved fremmøde eller ved at give skriftlig fuldmagt til en myndig person fra samme husstand, virksomhed, organisation, eller til en andet medlem. Hvert medlem kan maksimalt fremmøde med tre fuldmagter fra andre medlemmer.

(12.6) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Medlemmerne kan ved underskriftindsamling af mindst 25 pct. af de registrerede medlemmer indkalde til ekstraordinær generalforsamling. I sådant tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 13 - Bestyrelsen
(13.1) Bestyrelsen er Bådelaug Havnestads daglige ledelse og repræsenterer Bådelaug Havnestad i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelaug Havnestad i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af mindst tre og højest fem medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Kun medlemmer af Bådelaug Havnestad er valgbare til bestyrelsen.
(13.2) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 14 dage efter valget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt skal enten formanden eller næstformanden være repræsenteret.
(13.3) Bestyrelsen skal tegne en ansvarsforsikring der dækker dens arbejde.
(13.4) Såfremt et bestyrelsesmedlem afhænder sin bådplads, men stadig ønsker at deltage i det frivillige aktive bestyrelsesarbejde, kan bestyrelsen beslutte sig for at tillade dette med opbakning fra generalforsamlingen.

 

§ 14 - Tegningsregel
(14.1) Bådelaug Havnestad tegnes i dagligdagen af formanden eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning, tegnes Bådelaug Havnestad af formand, næstformand og kasserer i forening.

 

§ 15 - Regnskab
(15.1) Bådelaug Havnestads regnskabsår er kalenderåret.
(15.2) På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen med mulighed for genvalg.
(15.3) Revisor skal hvert år for generalforsamlingen gennemgå regnskabet og påse, at kassebeholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at se regnskab og kassebeholdning samt bilag for udgifter m.v.
(15.4) Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med sædvanlige regnskabsprincipper for mindre foreninger.

 

§ 16 - Vedtægtsændringer
(16.1) Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af Bådelaug Havnestads stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er forslaget vedtaget med det nødvendige flertal, men var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, da 2/3 af medlemmer ikke var til stede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges og kan vedtages med 2/3 flertal af afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

 

§ 17 - Opløsning
(17.1) Opløsning af Bådelaug Havnestad kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamlingskal mindst 3/4 af Bådelaug Havnestads stemmeberettigede medlemmervære tilstede. Forslagets vedtagelse kræver, at 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget. Er forslaget vedtaget med det nødvendige flertal, men var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, da 3/4 af medlemmer ikke var til stede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges og kan vedtages med 3/4 flertal af afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
(17.2) I tilfælde af Bådelaug Havnestads opløsning, skal Bådelaug Havnestads formue anvendes til retablering af havnearealet, medmindre andet aftales med Københavns Havn og Københavns kommune. Eventuelt overskydende beløb anvendes til velgørende formål til glæde for beboerne i Havnestad efter bestyrelsens skøn.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. juni 2020.

Erstatter oprindeligt vedtagne vedtægter af 29. juni 2004 med senere ændringer af:
25. juni 2007,
18. juli 2008,
4. juni 2009,
8. maj 2010,
29. juni 2014,
30. april 2016
og
5. maj 2019.


Lejekontrakt Københavns havn
BÅDELAUG HAVNESTADS ORDENSREGLER

 

§ 1. Formål med ordensregler i Bådelaug Havnestad
– Ordensreglerne har som formål, at Bådelaug Havnestads broer og anlæg opretholdes i bedst tænkelig orden.
Alle tager udvidede hensyn andre og til det naboskab lauget har til beboerne i kvarteret.

– Reglerne gælder for medlemmer af Bådelaug Havnestad samt gæster til bådpladsejere.
Larm, forurening og adfærd der kan krænke offentligheden skal undgås. Der ud over skal renholdelse holdes i fokus.

– Overordnet skal laugets medlemmer og disses gæster overholde alle regler, der er udstedt af Københavns Havn og af Grundejerforening Havnestad - herunder også parkeringsregler.

 

§ 2. Medlemmernes pligter
– Det påhviler ethvert medlem af bådelauget at medvirke til det daglige arbejde med at vedligeholde og renholde laugets broer og anlæg. Det er altså ikke udelukkende bestyrelsen, som skal agere med rettidig omhu, for at opretholde orden.

– Som medlem af lauget skal man være opmærksom på, at man ikke kun købt en ydelse, men er med i et fællesskab, der kræver at man selv gør en indsats for at alle regler overholdes.

– Lauget har ingen havnefoged, hvorfor hvert enkelt medlem forventes at agere såfremt laugets interesser i en given situation skal varetages.

 

§ 3. Renhold med videre
– Bådelauget har en aftale med Grundejerforeningen Havnestad omkring tømning af de fire affaldsspande, der er på broerne.
Lauget har opsat dem, men grundejerforeningen sørger og for – og betaler – den daglige tømning hen over sommeren samt øvrig tømning året igennem. Det er en forudsætning for aftalen, at alt affald fra bådejerne ikke må placeres i spandene, da de udelukkende er opsat for at kunne betjene offentligheden generelt.

– Det påhviler derfor hver enkelt bådejer samt dennes gæster, at medtage alt affald, når de forlader bådelaugets område.
Heller ikke tomme flasker må anbringes til flaskesamlere.

– Det påhviler enhver i lauget, at rydde op - også hvis det ikke er dem selv, som står bag f.eks. affald på broer med videre.
Da bådelauget ikke har en havnebetjent ansat påhviler det enhver bådpladsejer, at fjerne efterladt affald.
Enten ved at vedkommende fjerner affaldet - eller beder personer der har efterladt det at bortskaffe det på reglementeret vis.

 

§ 4. Støj med mere
– Alle bådejere har pligt til at der ikke opstår situationer med støj og høj musik fra bådenes musikanlæg.
Alle skal være opmærksomme på, at efter en højlydt sejltur kan støjniveauet fra eksempelvis gæster ombord
- samt musikanlæg - virke vanskeligt at bedømme, hvis man selv har været en del af festen igennem havnen …

– Al musik skal være slukket, hvis man sejler ind i havnen efter kl. 22.
Eventuelle gæster skal have besked om ikke at tale/råbe højt, da havnen ligger lige midt i et beboelseskvarter.

– Grillning er forbudt på laugets broer, hvilket fremgår af skiltning. Den samme regel gælder også for bådejere, og det er desuden forbudt at anvende grill på bådene medmindre der er tale om en gasgrill.

 

§ 5. Motorstøj og reparationer af både
– Skal en båd repareres kan det foregå på pladsen, medmindre det medfører gentagen høj motorstøj, gentagen kraftig luftforurening og lignende.

– Alle væsker, som kan forurene skal håndteres, så der ikke sker forurening af havnen, broerne og kajanlæg. Såfremt der sker forening skal dette straks håndteres, så denne ikke spredes. Er det eksempelvis brændstof skal det straks vurderes om mængden vil kræve at miljømyndighederne skal tilkaldes, så forureningen begrænses. Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes inden for Grundejerforeningen Havnestad, vil personer, som har folkeregisteradresse og som enten er ejer eller lejer af lejlighed i Københavns Kommune have mulighed for at erhverve en plads hos Bådelaug Havnestad på en ekstern venteliste.

– Olier og andre forbrugsvæsker skal bortskaffes ved at blive afleveret på en af kommunens genbrugspladser.

– Skal der udføres malerarbejde må det kun foregå på selve både, da der ellers er risiko for at der kommer maling på broer eller kaj. Imprægnering af kalecher er tilladt på kajen, men ikke på broerne.

– Bådelauget påtager sig intet økonomisk ansvar, hvis en bådpladsejer forurener miljøet.
Opstår en forurening påhviler det altså alene den enkelte bådpladsejer, at betale for at genoprette skaderne.
Bl.a. derfor er det et krav at alle bådpladsejere har en ansvarsforsikring.

 

§ 6. Badning
– Det er forbudt, at bade i Københavns Havn medmindre der sker i et af havnebadene, eller i en af badezonerne.

– Bådelauget kan ikke pålægge sine medlemmer, at de ikke må bade i havnen uden for en badezone, men for at der ikke skal opstå diskussioner med offentligheden, som ofte jo ikke har forståelse for regler i havnen generelt, så er det et klart krav, at vores medlemmer ikke må bade bag hegnet på yderbroen, idet porten er låst.

–  Badning i den indre del af marinaen er ikke tilladt, da der kan opstå situationer, hvor personer kan komme for tæt på en moterpropel.

 

§ 7. Bestyrelsens anvisninger
– Disse regler kan til enhver til udbygges og ændres af bestyrelse, som offentliggøres på laugets hjemmeside eller publiceres via mail til medlemmerne.

– Det er desuden medlemmernes pligt, at følge eventuelle anvisninger fra bestyrelsen i forlængelse af ovenstående ordensregler og laugets vedtægter.

 


John Friis Poulsen, formand   
–   Vedtaget af bestyrelsen 19.feb. 2019


      Kontakt

Programmeret og hosted af nordicweb