Praktisk info

 Administrator

 • Azets ATB står for administrationen af Bådelaug Havnestad, herunder opkrævninger, køb og salg, mens al håndtering af ventelisten håndteres af foreningen


 Affald

 • Der er tre skraldespande på broerne - og de er ikke sat op til brug for bådelaugets medlemmer.

 • Skraldespandene ejes og tømmes ef Grundejerforening Havnestad.
  Bådelaugets bestyrelse har en klar aftale om, at bådejerne og deres gæster altid tager eget affald med sig hjem.
  Begrundelsen for denne aftale er, at på de særligt flotte sommerdage, så fyldes spandene meget hurtigt op.
  Hvis f.eks. tre-fire både kommer ind efter en Sundtur og smider store affaldssække i spandene.
  Dét resultater i at spandene bliver overfyldt, når der samtidig er mange gæster på broerne
  - og så ved vi jo at det er fristende bare, at sætte sit affald ved siden af spandene.

 • Se billedet ovenfor - som bl.a. illustrerer, at der dels har været flaskesamlere på spil,
  som har glemt at lukke affaldspandene bagefter - og sultne måger har rippet poserne, og spredt affaldet.
  Mågerne har desuden den uvane, at de larmer, når de slås om mad. Når de har spist, så klatter de løs på bl.a. bådene.
  Det er derfor i vores egen interesse, at holde skidtet nede bag de tunge låg på spandene.


 • Ser du en flaskesamler, som efterlade en spand åben, så bed ham lukke låget.
  Ser du affald ligge og flyde, så bøj dig lige ned og flyt det hen i en skraldespand.
  Vi får derved nogle flotte og præsentable broer.


 • Affaldsspandene tømmes dagligt hele sommerhalvåret
  - betalt af Grundejerforening Havnestad.
  Og tak til grundejerforeningen for dét!

 

 

Arrangementer

 • Ved sejlsæsonens start holder lauget standerhejsning en lørdag formiddag kl. 10.
  Her får vi lidt kaffe samt morgenbrød, og får en snak om den forestående sejlsæson.
  Arrangementet er typisk i starten af maj.
 
 • Borde og bænke er normalt forbeholdt alle - også ikke-medlemmer af bådelauget.
  Men hvis lauget vil holde et lille arrangement, sætter vi et lille skilt på bordene.
  Her skriver vi, at borderne er reserveret bådelauget fra kl. x til y.
 
 • Vi håber også at laugets medlemmer, vil tilbringe nogle hyggelige stunder ved bordene på platformen 
  - sammen med familie, venner og andre laugmedlemmer.

 


Broer, borde og bænke - pas på dem!

 • Pas på broerne, bordene og bænkene - de skal holde længe.
  Derfor er det ikke tilladt at grille på broer og borde mv. Hvis du vil grille, så sæt din grill oppe på granitbroen.
  Denne regel gælder også for en grill på ben!
  Vi ønsker ens regler og gerne vil undgå, at smeltet stegefedt sovser ned i brædderne.


 • Rygere bedes udvise særlig påpasselighed!
  Et skod kan risikere at brænde en skraldespand af, og dermed også brænde ned i broerne.
  Derudover, er cigaretskod farlige for bådenes kalecher, og udgør også en risiko for at en båd kan brænde.


 • Bådejere, der arbejder med klargøring af både, bedes være meget påpasselige.
  De skal undgå, at bruge værktøjer, der kan beskadige broer og bænke mv.

 • Imprægnering af kalecher, bedes foregå andetsteds end på broerne.

 


Broforbedringer


 • November 2013, blev Bådelaug Havnestads broer forbedret.
  Især yderbroen blev forstærket med tværbjælker under vandet.
  Broen står nu langt mere sikkert, da den ikke længere svajer når f.eks. en havnebus sejler forbi.


 • Vi fik samtidig sat et fuldt "bræddeskørt" op på ydersiden, som er med til at afdæmpe bølgerne ind i havnen.
  Langs indsejlingen, har vi fået monteret bræddeskørter, som hindrer bølger i at suse rundt i havnen.
  Projektet blev betalt af laugets medlemmer og kostede 600.000 kroner.

 Bådstiger og regler om fastmontering på broerne

 • På generalforsamlingen, i april 2014, besluttede bådelauget,
  at ingen bådejer må montere stiger eller andet fastgjort grej på broerne uden tilladelse fra bestyrelsen.

 • Bådelauget er lige nu i gang med at undersøge, hvilket type stige vi vil acceptere.
  Drejer det sig om at fastmontere f.eks. gummikanter på broerne,
  så kan medlemmet blot henvende sig med et ønske herom til bestyrelsen, da det er laugets opgave at havnen er funktionelt i orden.

 
El

 • Elmålerne aflæses en gang årligt og afregnes via den årlige betaling for medlemsskab af Bådelaug Havnestad.
  Det er selvsagt ikke god latin, at snuppe strøm hos andre pladser
  - men er man i knibe og mangler sin nøgle, så er det god latin, at spørge om man kan låne lidt strøm hos en anden pladsejer.


 • Elskabet med hovedsikringerne er aflåst.
  Skal du have slået strømmen til igen, efter det er blevet afbrudt af et hpfi-relæ,
  så skal du kontakte formand eller næstformand, som begge har nøglen til elskabet.


 • Elstanderne kan være udfordrede under høj vandstand i havnen.
  Kommer vandet mere end 15 cm op over brohøjde, så risikerer vi at strømmen går.


 • Hele el-anlægget er blevet tjekket, og efterset af en elekriker i foråret 2014.
  Det er således pt. 100 pct. i orden.
  Dog kan vi forvente, at hele elanlægget og lamperne om få år skal udskiftes,
  hvis vi vil undgå problemer ved høj vandstand.

 

 


Feststemning

 • Bådelauget er et sted, hvor livet skal leves, og det skal også kunne være festligt.
  Dog opfordrer bestyrelsen, at alle bådejere til viser hensyn over for beboerne der omkranser vores lille havn.
  Især både, som kommer ind efter en festlig tur - sent på aftenen eller natten!
  De bedes vise store hensyn, da nattens lyde ofte forstærkes her ved vandet.


 • Sluk al musik, hvis du ankommer med din båd og natten.
  Bed dine gæster undgå råben - og i stedet tale afdæmpet.

 

 
Fortøjring / forsikring

 • Det påhviler enhver bådejer, at tilse sine fortøjringer jævnligt.
  Et bristet tov, kan føre til skader på andre både samt broerne.
  Vi opfordrer til, at man anvender tove, der holder en høj standard
  - og at man i forbindelse med storm og særlig høj eller lav vandstand, tilser sin båd.
  Fortøjringerne er meget afhængige af de forhold, som gør sig gældende.


 • Kravet er iøvrigt, at der er krydsfortøjring ud mod de yderste pæle.
  Man undgår derved, at en båd kan slingre sidelæns ind i en nabobåd.


 • Undlad at lægge en el-ledning ind mellem tøj og pullert, da tovet kan smadre strømledningen.  "Nej, nej, nej, det må du ikke!
  Tænk på, at nabobåden også skal fortøjre.
  Så nytter det ikke med den slags tovkludder." 


 • Man må ikke fortøjre til vandrørene, da de er svage og risikerer at blive revet over.
  Vi har oplevet det, og sendt en stor vandregning til vedkommende bådejer.


 • Sørg for, at der er sat tilstrækkeligt med fendere op, så vi undgår skader.


 • Ser du en båd, der har et problem med fortøjring, og manglende fendere,
  bedes du kontakte bådens ejer samt bestyrelsen.
  Kontaktlisten finder du under medlemsdelen på hjemmesiden (bag password).


 • Det påhviler enhver bådejer at have en ansvarsforsikring.
  Ifølge bådelaugets vedtægter, skal policenummeret oplyses til bestyrelsen, når denne er tegnet.
  Send en indscannet pdf-kopi af policen til bestyrelsen. 

 

Havnefoged

 • Bådelaug Havnestad har ingen havnefoged.
  Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at skytte vores interesser.
  Er der en adfærd fra bådejere, gæster på broerne eller f.eks badende, som ikke er i orden,
  så henvis høfligt til laugets regler på opslagstavlerne.
  Vi er jo alle ejere af lauget, og skal passe på vore broer.

 

 

Hjemmesiden

 • Al information på baadelaughavnestad.dk er offentliggjort uden ansvar for bådelauget.
  Input, rettelser og forslag til ændringer sendes til laugets formand, som står for sidens opdatering: formandbaadelaug@gmail.com.
  Alt billedmateriale samt tekst på hjemmesiden er omfattet af copyright og må ikke publiceres i anden sammenhæng.

 • Hjemmesiden er skabt i samarbejde med Nordicweb ApS, i Smørum, i juni 2014.

 

Kajakbroen

 • Kajakbroen, ved FH-huset, er ejet af Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

 • Den er stillet til rådighed for kajakfolket. 

 • Det betyder samtidig, at andre både ikke må lægge til ved broen, da den er for spinkel til fartøjer større end en kajak.

 
Kommunikation


 • Alle medlemmer af Bådelaug Havnestad - samt personer på ventelisten
  - er forpligtede til at holde laugets bestyrelse og administration opdateret på emailadresser samt nye mobilnumre.
  Al kommunikation mellem lauget og brugerne foregår nemlig udelukkende via mail og telefon.

 
Nøgler til elstander og vandhaner

 • Hver enkelt elstander har sin egen lås - og hver bådpladsejer afregner årligt sit strømforbrug.

 • Vandhanerne åbnes/lukkes med den udleverede vandnøgle
  - og der er vandslange under skrårampen op mod Islands Brygge 34A samt under trappen ned til yderbroen,
  ved FH-huset. Den lille luge åbnes ved at bruge vandnøglen.

 • Vand afregnes ikke over for hvert enkelt medlem, men spar på vandet.

 • Vandet er lukket i vinterhalvåret pga. risiko for frostskader.

 • Lås, nøgle samt vandnøgle udleveres af formanden, når et nyt medlem overtager en plads
  (Pas på, den lange metal-pal, som låsen sættes ind i - den koster 2250 kroner at erstatte). Oversvømmelse / vejr

 • Vejrguderne kan være hårde - også herinde i indre havn.
  Bådelauget mærker ofte, at der er lidt ekstra vind her mellem husene.
  Det kan være en god idé, at vende blikket mod vimplen på yderbroen ved ind/udsejling, da der ofte er lidt skråvind.


 • Bådebroerne har været udfordret tre gange i den 10-årige historie.
  Senest med oversvømmelsen, ved orkanen Bodil, den 6.december 2013.
  Vandstanden satte ny rekord med 1,65 meter over normal vandstand.

  Den 14. marts 2014 var det så stormen Carl, der slog til.
  Begge begivenheder satte havnen og bådene på store prøver.
  Derfor opfordres der til, at man altid tjekker sine fortøjringer inden en storm - og sørger for at intet går galt.


 • Bestyrelsen kan desværre ikke påtage sig, at afhjælpe eventuelle problemer, der opstår, når et uvejr raser.
  Opgaven med at tilse sin båd, påhviler derfor altid den enkelte bådejer.

 
Parkering

 • Færdsel med biler er ikke praktisk muligt langs FH-huset.
  Har en bådejer større ting, som skal transporteres til bådpladsen,
  er det muligt at holde i en ganske kort periode på det brede fortov ved Islands Brygge.
  (Så længe gaden fortsat er privatejet af Grundejerforening Havnestad)
  Det er dog normalt ikke tilladt, at parkere på et fortov - så der kan falde p-bøder.

 • Vi ser ofte, at bådteknikeres biler holder her.
  Beboerne overfor misbilliger dog dette, da udsigten generes.

 


Rengøring af havnen

 • Af og til flyder der skidt rundt i havnen - herunder søgræs og ting som er blæst i havnen.

 • Det er sådan, at vi er lejere af vandoverfladen, som ejes af Københavns Havn (By & Havn).
  Det er havnens opgave at holde den ren.

  Er det ting, som vi selv kan fiske op, så gør vi dét.
  Er det mere omfattende, kan man med en venlig henvendelse til By & Havn anmode om,at få en af havnens rengøringsbåde hertil,
  for at fjerne genstande og affald. (Telefon 33769800 - Per Staal)

 • Husk at være flink - de kommer næppe hvis man er for krævende.
  De kommer somregel meget hurtigt, når der er noget at fjerne.

 • En gang årligt holder bådelauget en aktivitetsdag - typisk i slutningen af april.
  Alle medlemmer inviteres til at komme, og give en hånd med en halv dags tid, for at gøre broerne klar til sejlsæsonen.
  De medlemmer, som ikke deltager, opkræves pt. 100 kroner.
  De selvsamme midler går så til forplejning på aktivitetsdagen.

 • Alle bådelaugsmedlemmer opfordres til, at medvirke til forefaldende renhold.
  Hvis der er lidt affald på broerne, bedes man lægge det i en skraldespand.

 

 


Skiltning ved broerne

 • I foråret 2014, opsatte vi nye skilte i havnen, for at forsøge at styre offentlighedens adfærd på vore privatejede broer.
 • Vi fik store udfordringer, fordi mange begyndte at anvende specielt yderbroen sommbadebro. Det forstod ikke at det er en BÅDEbro. - Dette medførte, at bådene ved yderbroen var vanskelige at komme om bord på for bådejerne, fordi de ofte mødtes af grove bemærkninger, når de bad de solbadende gæster flytte sig lidt, så de kunne komme til deres båd.
 • Der opstod småkonflikter, når en bådejer ville vaske og klargøre en båd - og derfor besluttede laugets bestyrelse at opsætte et hegn med en portlåge, da det tilsyneladende var meget svært for solbadende gæster at forstå, at broen var til for bådejerne, der iøvrigt desuden har betalt for at den blev bygget.
 • Portlågen er blevet anklaget for at være ulovlig, men Planklagenævnet har i en kendelse af 28. april 2020 frikendt Bådelaug Havnestads låge og port.
 • Den kan altså blive stående.
  Laugets bestyrelsen vil overveje, om broen evt. kan stå åben for gæster, men det vil kræve at der ikke opstår situationer og diskussioner mellem gæster og bådejerne.
 • Bådelaug Havnestad har desuden forbudt, at turbåde, og andre kommercielle fartøjer, lægger til her. Årsagen er, at broens konstruktion udfordres, når der kommer tunge fartøjer ind til broen.

 Sikkerhed


 • Brand er en reel fare vi må forebygge.
  Derfor er det et krav at der er en brandslukker på alle både.

 • Laugets bestyrelse opfordrer til stor påpasselighed, når man eventuelt påfylder brændstof
  - og gør opmærksom på at det kan få slemme konsekvenser, hvis man spilder brændstof i havnen.
 • Læs om forbud mod grillning under punktet, "Broer, borde og bænke".

 • Ved kajhjørnerne, er der placeret redningsbælter, som er opsat af Trygfonden.
  Bådelauget har lovet at holde lidt øje med dem.
  Udsættes de for hyggehærværk, så bedes man hjælpe med at få dem bragt i orden og hængt på plads.Langs hele Københavns Havn er der i vandlinjen et redningstov.

Man har noget at gribe fat i, hvis man falder i vandet.
Bådelauget har også dette tov, men kun langs yderbro og langs indsejlingsskørterne.

 

 

Tursejlerne

Bådelaug Havnestad er medlem af Dansk Tursejlere.
Medlemsskabet giver dog ikke vore medlemmer rabat på at ligge i lystbådehavne,
som er den egentlige hensigt med landsforeningen.
Vort medlemsskab giver mulighed for,m at få en billig forsikring igennem Danske Tursejlere.
Pt. har 4-5 medlemmer i Havnestad valgt dette.

Hvis man ønsker frihavns-ordningen, kan den tilkøbes individuelt.
Se hvilke lystbådehavne med frihavns-ordning:

hwww.dansketursejlere.dk/index.php/medlemsservice/medlemsklubber/oversigtklubber/

Imidlertid kan vi ikke tilbyde selvsamme service for gæstende sejlere.
Dette skyldes vores marinas placering midt i et boligkvarter og uden et klubhus og toiletfaciliteter
De er dog velkomne til at ligge - gratis i op til 4 timer - ved vores yderbro.

Læs mere om Danske Tursejlere - her er masser af andre spændende informationer for bådejere: tursejlerne.dk

 Tyverier


 • Lauget har oplevet ubudne gæster i bådelauget - men heldigvis ikke ofte. 
 • Observerer man noget, der er mistænkeligt, bør man overveje at kontakte bådejeren og / eller politiet (Tlf. 114).

 • Der er blevet stjålet en ribbåd med en stor motor i 2007.
  Overvej derfor trackning af din båd, eller sæt en kæde ind på en bropille.

 • I forbindelse med sikring mod tyveri, må kæder ikke fastgøres til vandrørene, da de risikerer at blive revet over. 
 • Vi har oplevet det - og har efterfølgende sendt en stor vandregning til vedkommende bådejer.

 

 

Vedtægter

 

 

Vinteropbevaring

 • Bådelauget har ingen aftaler om en plads, hvor vi kan opbevare både på land i vinterhalvåret.
  Pladsen ved Elværksvej 7, hvor mange har haft deres både stående, skal muligvis forberedes til byggeri fra efteråret 2014.

 • Det er muligt, at have sin båd i havnen vinteren over.
  Det er en A-havn, hvor man ikke regner med, at der vil forekomme isskruninger.
  At der kommer is er et faktum - men i laugets 10-årige historie, har der kun været bekymring om isproblemer en enkelt gang.

   

 

Standard Stige


Klik på billedet for at åbne i stor


      Kontakt

Programmeret og hosted af nordicweb