Praktisk info om havnelivet


Info til eksisterende medlemmer

Bestyrelsens, havnehjælpens og medlemmernes roller i lauget

 • Generalforsamlingen har til opgave at fastlægge de overordnede rammer for udviklingen og driften af havnen, herunder fastlægge indskud, kontingent, ventelistegebyr m.m.
 • Bestyrelsen har til opgave at drive og udvikle havnen i overensstemmelse med de på generalforsamlingens fastlagte rammer. Det indebærer, at bestyrelsen i samarbejde med administrator styrer havnens økonomi, sikrer hensigtsmæssige administrative processer, og i samarbejde med havnehjælpen sikrer, at havnen i det daglige fungerer og løbende vedligeholdes.
 • Havnehjælpen står for løsning af de tilbagevendende og akut opståede opgaver af mere praktisk karakter, herunder udlevering af nøgler til nye medlemmer, løbende vedligeholdelse af moler og stolper, reparation af el og vand.
 • Det enkelte medlem har til opgave at medvirke til opretholdelse af renholdelse, orden og det gode kammeratskab på havnen samt indmelde problemer, der kalder på bestyrelsens opmærksomhed og/eller kræver havnehjælpens medvirken.Vi beder alle om hjælp til, at arbejdet med og omkring havnen fungerer optimalt.

Kommunikation og kontakt

 • Alle henvendelser vedr. havnen, din bådplads og lignende skal sendes til formandbaadelaug@gmail.com. Evt. problemstillinger og opgaver uddelegeres derefter mellem bestyrelsesmedlemmerne eller udliciteres til vores havnehjælp, når nødvendigt med assistance.
 • Har du henvendelse vedr. dine betalinger og lignende, ønsker du at sælge din bådplads, eller vil du skrives på intern venteliste til en anden plads i havnen, skal du altid kontakte administratoren på handler-dk@azets.com
 • Bestyrelsen sender jævnligt nyhedsbreve ud til alle medlemmer – og i vores Facebookgruppe laves et opslag, når der er nyt fra lauget.
 • Formelle invitationer til generalforsamlinger og relevante dokumenter modtager du fra vores administrator, Azets.
 • Vores vedtægter kan du finde under menupunktet ’vedtægter’ her på siden, ligesom du under ’om bådelauget’ finder referater fra generalforsamlingen og fra bestyrelsesmøderne.
 • Facebookgruppen er søsat, for at alle medlemmer kan komme nemt i kontakt med hinanden. Fx ved løse presenninger, fortøjninger eller tips og tricks til bådlivet generelt. Vi opfordrer alle, der har lyst, til at blive medlem af gruppen og bidrage med relevante opslag – også bare de hyggelige stemningsbilleder eller oplevelser fra havnen. Du finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/805645920057736/

 


Ventelister og administrative spørgsmål

Administration af ventelister (herunder den interne venteliste) samt håndtering af ventelistegebyr, pladsoverdragelser mm. varetages af administrator, Azets.


Husk at holde dine kontaktoplysninger opdaterede. Hvis de ændrer sig, skal du kontakte handler-dk@azets.com med dine nye oplysninger.

Regler for Bådelaug Havnestads gæster • Broerne er privatejede af medlemmerne i bådelauget.

 • Vi stiller broerne under publikums beskyttelse, og beder om at alle rydder op efter sig - og benytter skraldespandene.
  Undlad venligst at stille affald ved siden af spandene, hvis de er fyldt op - og tag i stedet dig affald med dig.

 • Al åben ild og grillning er forbudt på alle træbroer - og udvis venligst hensyn ved rygning,da cigaretskod kan antænde en brand.

 • Bådfortøjning er forbeholdt laugets medlemmer i hele havnen. Bådpladserne må udelukkende anvendes til pladsejerens båd.

 • Gæstende fritidsbåde kan frit fortøjre i max 4 timer ved yderbroen.
  Det bør ske ude gener, som f.eks støjende adfærd.
  Laugets medlemmer forbeholder sig ret til at bede en gæstende båd forlade yderbroen,
  såfremt øvrige regler ikke overholdes.

 • Kommerciel bådtrafik er forbudt fra yderbroen (f.eks. turbåde).

 • Badning samt solbadning på broerne er forbudt.
  Vi henviser til at badning ifølge havnereglementet i Københavns Havn er forbudt uden for havnebadene.

 • Gæster bedes vise særlige hensyn til bådejernes aktiviteter.

Her må du sejle lystsejlads i Københavns Havn


På By & Havns hjemmeside kan du altid finde opdateret kort over, hvor man må sejle i havnen, samt nyheder om, hvad der aktuelt sker i havnen. Praktisk information for alle
Affald

 • Der er tre skraldespande på broerne - og de er ikke sat op til brug for bådelaugets medlemmer.
 • Skraldespandene ejes og tømmes ef Grundejerforening Havnestad.
  Bådelaugets bestyrelse har en klar aftale om, at bådejerne og deres gæster altid tager eget affald med sig hjem.
 • Ser du affald efterladt på broerne, så smid det meget gerne ud i skraldespandene
 • Affaldsspandene tømmes dagligt hele sommerhalvåret

 

Arrangementer

 • Ved sejlsæsonens start holder lauget standerhejsning en lørdag formiddag kl. 10.
  Her får vi lidt kaffe samt morgenbrød, og får en snak om den forestående sejlsæson.
  Arrangementet er typisk i starten af maj.
 • Alle er velkomne ved borde og bænke på broen – også havnens besøgende. Lauget kan dog reservere bordene ved specielle arrangementer fx standerhejsning og arbejdsdag. 


Broer, borde og bænke - pas på dem!


 • Bådejere, der arbejder med klargøring af både, bedes undgå at bruge værktøjer, der kan beskadige broer og bænke mv.
 • Imprægnering af kalecher bedes foregå andetsteds end på broerne.Bådstiger og regler om fastmontering på broerne

 • På generalforsamlingen, i april 2014, besluttede bådelauget, at ingen bådejer må montere stiger eller andet fastgjort grej på broerne uden tilladelse fra bestyrelsen.

 

El

 • Elmålerne aflæses en gang årligt og afregnes via den årlige betaling for medlemsskab af Bådelaug Havnestad. 
 • Elskabet med hovedsikringerne er aflåst. Skal du have slået strømmen til igen, efter det er blevet afbrudt af et hpfi-relæ, så skal du kontakte fbestyrelsen som  har nøgle til elskabet.
 • Elstanderne kan være udfordrede under høj vandstand i havnen. Kommer vandet mere end 15 cm op over brohøjde, så risikerer vi at strømmen går.
 • Hele el-anlægget er blevet tjekket, og efterset af en elekriker i foråret 2014. Det er således pt. 100 pct. i orden. Dog kan vi forvente, at hele elanlægget og lamperne om få år skal udskiftes, hvis vi vil undgå problemer ved høj vandstand.


Feststemning

 • Bådelauget er et sted, hvor livet skal leves, og det skal også kunne være festligt. Dog opfordrer bestyrelsen, at alle bådejere til viser hensyn over for beboerne der omkranser vores lille havn.

 Fortøjning / forsikring

 • Det påhviler enhver bådejer, at tilse sine fortøjninger jævnligt. Et bristet tov, kan føre til skader på andre både samt broerne. 
 • Kravet er i øvrigt, at der er krydsfortøjning ud mod de yderste pæle. Man undgår derved, at en båd kan slingre sidelæns ind i en nabobåd.
 • Undlad at lægge en el-ledning ind mellem tøj og pullert, da tovet kan smadre strømledningen
 • Man må ikke fortøjre til vandrørene, da de er svage og risikerer at blive revet over. 
 • Sørg for, at der er sat tilstrækkeligt med fendere op, så vi undgår skader.
 • Ser du en båd, der har et problem med fortøjning, og manglende fendere, bedes du kontakte bådens ejer samt bestyrelsen. Evt. også lave et opslag på Laugets Facebbokside, hvis du er medlem der. 

 

Havnefoged

 • Bådelaug Havnestad har ingen havnefoged. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at skytte vores interesser. Er der en adfærd fra bådejere, gæster på broerne eller f.eks badende, som ikke er i orden, så henvis høfligt til laugets regler på opslagstavlerne.Vi er jo alle ejere af lauget, og skal passe på vores broer.

 


Kajakbroen

 • Kajakbroen ved FH-huset er ejet af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Den er stillet til rådighed for kajakfolket. 
 • Det betyder samtidig, at andre både ikke må lægge til ved broen, da den er for spinkel til fartøjer større end en kajak.


  Nøgler til elstander og vandhaner

  • Vandhanerne åbnes/lukkes med den udleverede vandnøgle
   - og der er vandslange under skrårampen op mod Islands Brygge 34A samt under trappen ned til yderbroen, ved FH-huset. Den lille luge åbnes ved at bruge vandnøglen.
  • Vand afregnes ikke over for hvert enkelt medlem, men spar gerne på vandet.
  • Vandet er lukket i vinterhalvåret pga. risiko for frostskader.
  • Lås, nøgle samt vandnøgle udleveres af bestyrelsen, når et nyt medlem overtager en plads
   (Pas på, den lange metal-pal til elstikket, som låsen sættes ind i - den koster 2250 kroner at erstatte).


  Oversvømmelse / vejr


  • Bestyrelsen kan desværre ikke påtage sig, at afhjælpe eventuelle problemer, der opstår, når et uvejr raser.
  • Opgaven med at tilse sin båd, påhviler derfor altid den enkelte bådejer.
  • Der opfordres til, at man altid tjekker sine fortøjninger inden en storm.   Rengøring af havnen

  • Da vi er lejere af vandoverfladen, som ejes af Københavns Havn (By & Havn), er det havnens opgave at holde den ren. Er det ting, som vi selv kan fiske op, så gør vi dét. Er det mere omfattende, kan man med en venlig henvendelse til By & Havn anmode om at få en af havnens rengøringsbåde hertil 
for at fjerne genstande og affald. (Telefon 33769800)
  • En gang årligt holder bådelauget en aktivitetsdag - typisk i slutningen af april/start maj.
   Alle medlemmer inviteres til at komme, og give en hånd med en halv dags tid, for at gøre broerne klar til sejlsæsonen.

   

  Sikkerhed

  • Brand er en reel fare vi må forebygge. Derfor er det et krav at der er en brandslukker på alle både.
  • Ved kajhjørnerne, er der placeret redningsbælter, som er opsat af Trygfonden.
   Bådelauget har lovet at holde lidt øje med dem. Fjernes de bedes man hjælpe med at få dem hængt på plads.

   

  Tyverier

  • Lauget har oplevet ubudne gæster i bådelauget - men heldigvis ikke ofte. 
  • Observerer man noget, der er mistænkeligt, bør man overveje at kontakte bådejeren og / eller politiet (Tlf. 114)..
  • I forbindelse med sikring mod tyveri må kæder ikke fastgøres til vandrørene, da de risikerer at blive revet over. 

   

  Vedtægter


  Vinteropbevaring

  • Bådelauget har ingen aftaler om en plads, hvor vi kan opbevare både på land i vinterhalvåret.
  • Det er muligt at have sin båd i havnen vinteren over. Det er en A-havn, hvor man ikke regner med, at der vil forekomme isskruninger. At der kommer is er et faktum - men i laugets  historie, har der kun været bekymring om isproblemer en enkelt gang.