Vedtægter for Bådelaug Havnestad
§ 1 Navn og hjemsted

(1.1) "Bådelaug Havnestad" har hjemsted i Københavns Kommune; nærmere bestemt Islands Brygge og er beliggende mellem de to ejendomme Islands Brygge 32 og Islands Brygge 34.


§ 2 Formål

(2.1) Bådelaug Havnestads formål er o at drive havnen på en økonomisk forsvarlig, miljøvenlig og effektiv måde o at varetage medlemmernes interesser i forhold til eksempelvis Københavns Havn samt andre offentlige myndigheder og andre relevante interesseorganisationer o at fremme godt kammeratligt sammenhold mellem bådelaugets medlemmer og til andre bådelaug og at fremme sejlsport og godt sømandskab Efter bestyrelsens skøn kan Bådelaug Havnestad være medlem af andre foreninger eller landsorganisationer.


§ 3 Generelle betingelser for medlemskab

(3.1) Beboere, der på optagelsestidspunktet har husstand og folkeregisteradresse i Grundejerforeningen Havnestad, har fortrinsret til en bådplads i - og dermed også til medlemskab af - Bådelaug Havnestad.

(3.2) Der må max. være tilknyttet 1 bådplads per lejlighed/husstand. Lejer af et værelse udgør ikke en husstand.

(3.3) Såfremt Bådelaug Havnestad har bådpladser, der ikke kan afsættes til personer, der har bopæl i Grundejerforeningen Havnestad, vil personer, som har husstand og folkeregisteradresse i Københavns Kommune, have mulighed for at erhverve en plads i Bådelaug Havnestad.

(3.4) Ansøgere, der er ekskluderet fra andre bådelaug eller søsportsklubber eller er i restance til sådanne, kan ikke optages som medlemmer. 


§ 4 Medlemsoptagelse

(4.1) Optagelse i bådelauget sker ved henvendelse til administrator, som guider ansøger gennem den gældende optagelsesprocedure.

(4.2) Såfremt der ikke er bådpladser ledige på det ønskede optagelsestidspunkt, kan optagelsesberettigede ansøgere optages på Bådelaug Havnestads venteliste.

(4.3) Optagelse som medlem sker først ved endelig tildeling af en bådplads.

(4.4) Bådpladser må kun anvendes til den båd, der er anmeldt til og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise både, der har karakter af pontoner/tømmerflåder.


§ 5 Pladstildeling

(5.1) Bestyrelsen tildeler personer på ventelisten eller bytteliste en bådplads.

(5.2) Tildeling af bådpladser fra venteliste sker i henhold til princip for tilknytning til bopæl jf. § 3 og efter anciennitet på venteliste jf. § 4. Ved tildeling vil der dog samtidigt blive taget hensyn til ønsket bådpladsstørrelse.

(5.3) Pladstildeling formaliseres i en bådpladskontrakt, hvori medlemmets ret til en specifik bådplads dokumenteres. Medlemmet skal være faktisk bruger af den anmeldte båd og leve op til de i § 3 og 4 definerede medlemskriterier. Bestyrelsen kan til enhver tid bede medlemmet om at dokumentere/sandsynliggøre, at vedkommende er faktisk bruger af båden.

(5.4) Bestyrelsen kan på skriftlig anmodning fra et medlemtillade, at der kan registreres op til yderligere 3 brugere til en båd. Evt. brugere skal registreres hos administrator. Registrerede brugere behøver ikke at være bosiddende i Grundejerforeningen Havnestaden.

(5.5) Et medlem kan med bestyrelsens godkendelse - uagtet § 3 - overdrage sine rettigheder til en registreret bruger af den pågældende båd, forudsat denne person har været registreret og aktiv bruger i bådelauget i mindst fem år.

(5.6) I tilfælde af et medlems død vil bådpladsen søges overdraget til ægtefælle eller livsarving, såfremt denne på tidspunktet for overdragelsen opfylder betingelserne i § 3.


§ 6 Kontingent og indskud

(6.1) Medlemmer betaler indskud som fastsat af generalforsamlingen. Såfremt indskud ikke er indbetalt senest 4 uger efter tilbudet om bådplads er modtaget, fortabes retten til pladsen.

(6.2) Medlemmer betaler kontingent som fastsat af generalforsamlingen. Såfremt betaling ikke er sket indenfor den angivne frist og diverse rykkere, kan bestyrelsen skride til eksklusion, jf. § 14.

(6.3) Registrerede brugere betaler kontingent som fastsat af generalforsamlingen. Såfremt betaling ikke er sket indenfor den angivne frist og diverse rykkere, vil bruger blive administrativt slettet. 


§ 7 Rådighedsret og -pligt

(7.1) Et medlem kan indenfor rammerne af § 5 disponere over den tildelte bådplads, når der er betalt indskud og kontingent.

(7.2) Bortset fra som tilladt efter § 5.5 og 5.6 kan bådpladser ikke overdrages, sælges, fremlejes eller udlånes til andre, ligesom bådpladser ikke kan byttes indbyrdes mellem medlemmer uden om byttelisten.

(7.3) De tildelte bådpladser må ikke benyttes erhvervsmæssigt, ligesom både på pladserne ikke må bruges til beboelse.

(7.4) Alle både liggende på bådpladserne skal være behørigt ansvarsforsikret og i øvrigt overholde gældende lovgivning ang. brandslukningsudstyr m.m.

(7.5) Bådejere skal efter ønske fra bestyrelsen kunne fremvise ansvarsforsikring, brandslukningsudstyr m.m.

(7.6) Montering af eksempelvis fastmonterede stiger, vandslanger, fendere og anden kantbeskyttelse forudsætter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

(7.7) Der arrangeres en gang om året en fælles arbejdsdag. Såfremt et medlem ikke møder op eller lader sig repræsentere på en bekendtgjort arbejdsdag, vil medlemmet blive opkrævet et gebyr for manglende deltagelse, hvis størrelse årligt vedtages på foreningens ordinære generalforsamling.


§ 8 Bytteliste

(8.1) Medlemmer af bådelauget, der ønsker en anden bådplads, kan indtegne sig på en bytteliste ved henvendelse til administrator.

(8.2) Ved frigivelse af ledig bådplads går medlemmer på byttelisten forud for personer på venteliste.

(8.3) Et medlem, der via byttelisten tildeles en ny bådplads, opkræves et gebyr herfor, ligesom der kan forekomme justering af indskud og kontingent.


§ 9 Generalforsamling

(9.1) Generalforsamlingen er Bådelaug Havnestads øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

(9.2) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 • Godkendelse af budget for regnskabsåret, herunder fastsættelse af indskud, kontingent og gebyr for manglende repræsentation på arbejdsdag.
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
 • Valg af administrator
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

(9.3) Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. (9.4) Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre der kræves kvalificeret flertal i henhold til § 9.7, § 9.8 eller § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsform. Ethvert medlem kan dog kræve skriftlig afstemning.

(9.5) Hver bådplads repræsenterer én stemme, som almindeligvis afgives ved fremmøde af medlem eller anden registreret bruger af samme båd. Et medlem kan dog vælge at give skriftlig fuldmagt til enhver myndig person, som ved personligt fremmøde kan stemme på vegne af medlemmet. Hvert medlem kan maksimalt fremmøde med tre fuldmagter fra andre medlemmer.

(9.6) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når

 • bestyrelsen beslutter det
 • mindst 25 pct. af medlemmerne kræver det, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat over for bestyrelsen.

Indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling, jf. § 9.1.


(9.7) Vedtægtsændringer og beslutning om eksklusion af et medlem kræver, at mindst 2/3 af Bådelaug Havnestads medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de afgivne ja- og nej-stemmer er for forslaget.

(9.8) Er mindst 2/3 af de afgivne ja- og nej-stemmer for forslaget, men generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal af afgivne ja- og nej-stemmer uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

(9.9) Der udfærdiges referat af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Referatet underskrives af dirigenten og formanden og bekendtgøres for medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.


§ 10 Bestyrelsen

(10.1) Bestyrelsen varetager Bådelaug Havnestads interesser i henhold til og mellem generalforsamlingerne og repræsenterer i det daglige bådelauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelaug Havnestad i henhold til vedtægterne.

(10.2) Bestyrelsen består af mindst tre og højest fem medlemmer og vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Medlemmer af og registrerede brugere i Bådelaug Havnestad er valgbare til bestyrelsen. Dog kan der i bestyrelsen kun sidde én repræsentant pr. båd.

(10.3) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand senest 14 dage efter valget.

(10.4) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt skal enten formanden eller næstformanden være repræsenteret.

(10.5) Såfremt et bestyrelsesmedlem afhænder sin bådplads, men stadig ønsker at deltage i det frivillige aktive bestyrelsesarbejde, kan bestyrelsen tillade dette.

(10.6) Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet en ansvarsforsikring, der dækker bestyrelsens arbejde.

(10.7) Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 


§ 11 - Regnskab

(11.1) Bådelaug Havnestads regnskabsår er kalenderåret.

(11.2) På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for et år ad gangen med mulighed for genvalg.

(11.3) Revisor skal hvert år for generalforsamlingen gennemgå regnskabet og påse, at kassebeholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at se regnskab og kassebeholdning samt bilag for udgifter m.v.

(11.4) Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med sædvanlige regnskabsprincipper for mindre foreninger.


§ 12 Tegningsregel

(12.1) Bådelaug Havnestad tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes Bådelaug Havnestad af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. § 13 Opsigelse

(13.1) Et medlem kan ikke opsige sit medlemskab, men alene udtræde i forbindelse med optagelse af et nyt medlem, der overtager medlemmets rettigheder og pligter. Ønske om udtræden skal ske skriftligt til bestyrelsen.

(13.2) Ved ønske om udtræden betaler det udtrædende medlem kontingent indtil et nyt medlem optages.


§ 14 Eksklusion

(14.1) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når helt særlige forhold giver anledning hertil, eksempelvis ved overtrædelse af lovgivning, vedtægter, ordensreglementer eller bestyrelsens anvisninger, eller hvis der i øvrigt udvises utilbørlig opførsel i en sådan grad, at eksklusion er påkrævet.

(14.2) Et medlem, som bestyrelsen påtænker ekskluderet, skal, inden bestyrelsen træffer sin endelige beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter for bestyrelsen.

(14.3) En bestyrelses beslutning om at igangsætte eksklusion kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Medlemmet kan i så fald kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling. Skal spørgsmålet om eksklusion behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

(14.4) Såfremt et ekskluderet medlem ikke har fjernet sin båd fra Bådelaug Havnestads område senest 2 måneder efter eksklusionen er endeligt vedtaget, kan bestyrelsen lade båden fjerne for det ekskluderede medlems regning og risiko. 


§ 15 Hæftelse og formue

(15.1) Medlemmer hæfter ikke for Bådelaug Havnestads forpligtelser, idet Bådelaug Havnestad alene hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

(15.2) Medlemmer har ikke krav på en andel i Bådelaug Havnestads formue ved udmeldelse, eksklusion eller ved opløsning.


§ 16 Opløsning

(16.1) Opløsning af Bådelaug Havnestad kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

(16.2) På denne generalforsamling skal mindst 3/4 af Bådelaug Havnestads medlemmer være repræsenteret. Forslagets vedtagelse kræver, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

(16.3) Er 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget, men generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 flertal af afgivne stemmer uanset antallet af repræsenterede.

(16.4) I tilfælde af Bådelaug Havnestads opløsning, skal Bådelaug Havnestads formue anvendes til retablering af havnearealet, medmindre andet aftales med Københavns Havn og Københavns Kommune. Eventuelt overskydende beløb anvendes til velgørende formål til glæde for beboerne i havnestaden efter bestyrelsens skøn.


Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. maj 2022.